1. Toepassingsgebied en aanbieder

(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen van klanten in de online shop van CCEC – Competentiecentrum voor EPLAN-certificeringen, Postfach 1202, 53702 Siegburg, Duitsland.

(2) Het aanbod van goederen/diensten in onze online shop is uitsluitend gericht op klanten die als ondernemers in de zin van § 14 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) moeten worden beschouwd, d.w.z. die bij het afsluiten van het contract handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle rechtshandelingen tussen de gebruiker en een consument (volgens § 13 BGB een “natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven”).

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met onze Algemene Voorwaarden wordt hierbij afgewezen.

2. Contractsluiting en prijzen

(1) Met het afronden van de bestelling van de klant in onze online shop doet de klant een bindend koopaanbod. Als wij vervolgens een automatische ontvangstbevestiging sturen, betekent dit niet dat wij het koopaanbod van de klant accepteren. Een koopovereenkomst voor de goederen/diensten komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk verklaren dat wij het koopaanbod accepteren of wanneer wij de goederen/diensten zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van acceptatie afsplitsen en aan de klant verzenden.

(2) De prijzen in onze online shop zijn nettoprijzen. De toepasselijke wettelijke btw wordt toegevoegd.

(3) Alle prijzen zijn exclusief de telkens aangegeven verzendkosten.

3. Betalingsvoorwaarden; retourrecht; verzuim; herroepingsrecht

(1) De voor de betreffende klant selecteerbare betalingsmethoden worden in onze online shop aangegeven.

(2) Alle betalingen dienen direct, of bij aankoop op rekening als vooruitbetaling, binnen 10 dagen te worden voldaan. De definitieve factuur wordt opgemaakt en geleverd nadat de betaling is ontvangen en nadat de online cursus heeft plaatsgevonden of de goederen zijn verzonden. De cursus vindt plaats bij aanvang van de online cursus. De factuur wordt in PDF-formaat naar het e-mailadres van de klant gestuurd.

(3) Bij betaling per creditcard wordt het aankoopbedrag op het moment van de bestelling gereserveerd op de creditcard van de klant (“autorisatie”). De creditcardrekening van de klant wordt daadwerkelijk gedebiteerd op het moment dat wij de goederen/diensten naar de klant verzenden.

(4) In het geval van betaling via automatische incasso kan het zijn dat de klant de kosten moet dragen die ontstaan als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege onjuiste bankgegevens die door de klant zijn verstrekt.

(5) Als de klant een betaling niet uitvoert, is hij verplicht de wettelijke vertragingsrente van 9 procentpunten boven de basisrentevoet te betalen. Bovendien heeft de klant recht op betaling van een forfaitair bedrag van 40 euro. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

(6) Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt of indien blijkt dat zijn financiële toestand niet meer toereikend is voor een toegekend krediet of uitstel van betaling, hebben wij het recht om alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te verklaren of het stellen van een zekerheid te eisen. Alle toegangsgegevens worden dan onmiddellijk gewist.

(7) Het recht van teruggave en herroeping voor materiële goederen bedraagt 14 dagen. Immateriële goederen of diensten zijn uitgesloten van het recht op teruggave en herroeping. De nakoming van de overeenkomst voor digitale inhoud begint met het inloggen op het examenportaal (www.eplan-exam.com) met de gekochte inloggegevens. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van § 356 (5) BGB.

4. Verrekening/behoudsrecht

(1) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of niet door ons wordt betwist.

(2) De klant kan alleen een recht van retentie uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(3) Wij kunnen een retentierecht uitoefenen op alle toekomstige bestellingen van de klant, inclusief erkende bestellingen, als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

(4) Het recht op annulering vervalt voortijdig wanneer de dienst volledig is geleverd. In het geval van online examens of andere online diensten die door ons worden aangeboden, wordt de dienst geacht volledig te zijn geleverd bij levering van de online toegangsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten.

5. Levering, transportrisico, leveringsdata

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen/diensten op uw verzoek geleverd vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres of per e-mail op het e-mailadres van de klant na het boekingsproces en ontvangst van de betaling. De levering van expeditiegoederen is franco huis, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen.

(2) Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen worden overgedragen aan de expediteur, vervoerder of andere derde partij die is aangewezen om de verzending uit te voeren. De overdracht begint gelijktijdig met het laadproces. Een vertraging in de aanvaarding door de klant heeft de overdracht van het risico tot gevolg.

(3) Wij zijn van onze prestatieplicht ontheven als wij zelf niet op tijd geleverd zijn door onze leveranciers in het kader van een congruente dekkingstransactie, tenzij wij zelf verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd over de ontbrekende levering en de tegenprestatie wordt onmiddellijk terugbetaald.

(4) Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zijn de genoemde levertermijnen onder voorbehoud van tijdige betaling. Bij te late betaling wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verschoven.

(5) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren voor zover dit redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van beide partijen. Bijkomende verzendkosten zijn voor onze rekening. Het risico gaat over op de klant bij overhandiging van de betreffende deellevering. Indien wij in gebreke blijven met de uitstaande deelleveringen of indien wij niet in staat zijn om de uitstaande deelleveringen te leveren, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract in zijn geheel of om schadevergoeding te eisen voor het niet nakomen van de volledige verplichting, voor zover hij geen belang heeft bij de deellevering.

(6) Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de levering van immateriële goederen.

6. Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de goederen/diensten voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen/diensten is verpanding of overdracht tot zekerheid niet toegestaan.

(2) Onze service en de toegangsgegevens voor de online examens en andere online diensten zijn persoonsgebonden en mogen niet worden doorverkocht. De klant mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt de klant hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over die voor de klant uit de doorverkoop ontstaan. Wij aanvaarden de overdracht. De klant blijft echter gemachtigd om de vorderingen te innen. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vorderingen zelf te innen.

(3) Bij combinatie en vermenging van de voorbehouden goederen/diensten verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen/diensten tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

(4) Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden op verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

7. Garantie

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden voor de garantieaanspraken van de klant de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 e.v. BGB) met de in de volgende alinea’s genoemde wijzigingen.

(2) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen/dienst, maar niet openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant. Monsters, materiaaleigenschappen en structuur van de producten kunnen afwijken van de informatie in de online shop. Onze informatie over het voorwerp van de levering of dienst, inclusief de afbeeldingen, zijn slechts benaderende beschrijvingen, tenzij een exacte overeenkomst vereist is voor het contractuele doel.

(3) U bent verplicht om de goederen/diensten zorgvuldig te controleren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en om ons onmiddellijk na ontvangst van de goederen/diensten op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later worden ontdekt. Bij schending van de controle- en meldingsplicht zijn garantieclaims uitgesloten.

(4) Bij gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door reparatie of vervanging (nakoming achteraf). In geval van verbetering achteraf zijn wij niet verplicht om de hogere kosten te dragen die ontstaan door de verplaatsing van de goederen/diensten naar een andere plaats dan de plaats van nakoming, voor zover de verplaatsing niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen/diensten.

(5) Indien de nakoming achteraf tweemaal mislukt, kan de klant naar eigen keuze een prijsvermindering eisen of zich terugtrekken uit het contract.

(6) De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen en 2 weken vanaf de levering van de dienst, tenzij het herroepingsrecht voortijdig vervalt (zie § 4 lid 4 . Deze beperking geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of wegens schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plicht), noch voor aanspraken op andere schadevergoeding wegens opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons of onze plaatsvervangers.

(7) Indien de levering van gebruikte producten in afzonderlijke gevallen tussen ons en de klant wordt overeengekomen, gebeurt dit met uitsluiting van elke garantie.

8. Aansprakelijkheid

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid en volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting). Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het schadebedrag dat voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en waarvan het optreden typisch te verwachten was. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.

9. Slotbepalingen

(1) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

(2) Op overeenkomsten tussen ons en jou is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, “VN Koopverdrag”).

(3) Als u een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht bent, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met contracten tussen ons en de klant onze plaats van vestiging.